Ostrzeżenia Prawne

  

 

Salto Systems, S.L (dalej Salto) spełnia wymogi określone w Ustawie 34/2002, z dnia 11 lipca odnośnie Usług Związku Informacji oraz Handlu Elektronicznego, wymogi określone w Ustawie Zasadniczej 15/1999 z dnia 13go grudnia odnośnie Ochrony Danych Osobowych a także w pozostałych Ustawach Europejskich i w związku z tym wyemitowała następujące ostrzeżenie prawne.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej nadaje status użytkownika strony i zakłada pełną akceptację, bez żadnych zastrzeżeń, każdego z postanowień zawartych w niniejszym Ostrzeżeniu Prawnym. Jeśli użytkownik strony nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem tu zawartym, nie powinien otwierać/korzystać z niniejszej strony.

Informacje ogólne

Salto Systems, S.L.
C/Arkotz 9, Pol. Lanbarren, C .P. 20180
Oiartzun (Gipuzkoa)
Numer Identyfikacji Podatkowej B-20708517
Zgłoszone w Rejestrze Firm w Guipúzcoa:

Polityka prywatności

W myśl ustawy zasadniczej 15/1999, z dnia 13 grudnia, o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe, które mogą być nam przekazane przez stronę internetową www.saltosystems.pl będą przetwarzane w sposób poufny i staną się częścią pliku, który jest własnością firmy Salto Systems, S.L. zarejestrowanej w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych ( www.agpd.es ). Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług za pomocą strony internetowej, jak również do wysyłania Państwu wszelkich informacji handlowych, które mogą Państwa interesować.

Informujemy rówwnież, że mogą Państwo skorzystać z prawa do dostępu, zmiany, odwołania i sprzeciwu, zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej 15/1999, z dnia 13 grudnia, o ochronie danych osobowych, wysyłając do nas list z kserokopią z dowodu osobistego, na następujący adres: Salto Systems, SL C / Arkotz, Pol. Lanbarren, C. P. 20180 Oiartzun (Gipuzkoa)

Dane dostarczone przez Użytkownika i oznaczonych gwiazdką (*) będą bezwzględnie konieczne, aby móc świadczyć usługi lub umożliwić Salto nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem. Fakt nie dostarczenia więcej szczegółów niż te bezwzględnie konieczne będzie oznaczać jednak, spadek jakości usług. Salto nie może sprzedać, wynająć lub dostarczyć osobom trzecim danych osobowych przekazanych przez użytkowników strony.

Użytkownik gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i bierze odpowiedzialność za informowanie o wszelkich zmianach tych informacji. Jedynie Użytkownik będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub szkodliwe skutki dla SALTO lub wszystkich innych osób trzecich wynikające z podania fałszywych, niedokładnych, niepełnych lub nieaktualnych informacji.

Salto podjęło niezbędne kroki w celu uniknięcia utraty, zmiany, przetwarzania lub nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych, mając na uwadze aktualny stan technologii. Niemniej jednak, Użytkownik musi być świadomy, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są niepodważalne. Wypełnienie formularzy zawartych na stronie oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na włączenie jego danych osobowych do wyżej wymienionego zautomatyzowanego pliku Salto.

Cookies

Strona www.saltosystems.pl nie stosuje plików typu cookies, uznając je za fizyczne pliki informacyjne zalogowane na własnym terminalu Użytkownika oraz za przydatne do łatwiejszej nawigacji na stronie. Niemniej jednak użytkownik ma możliwość konfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby uniemożliwić instalację tych plików.

Własność intelektualna i przemysłowa

Cała zawartość tej strony, w tym bez ograniczeń, wszystkie teksty, grafiki, zdjęcia, ich stylistyka a także prawa własności intelektualnej, które mogą odnosić się do zawartości tej strony oraz wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub inne loga należą do firmy Salto lub do jej prawowitych właścicieli, ze wszystkimi prawami dla nich zastrzeżonymi.

Jakiekolwiek powielanie zawartości strony, w całości lub częściowo, w jakikolwiek sposób, za pomocą jakichkolwiek środków mechanicznych, elektronicznych, reprograficznych lub innych, jest zabronione. Ich rozpowszechniania, podawanie do publicznej informacji i dystrybucji publicznej, bez uprzedniej pisemnej zgody lub firmy Salto lub jej prawowitych właścicieli również jest zabronione.

Salto nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek uszkodzenia lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z treści strony przez użytkowników lub z naruszenia przez użytkowników jakiegokolwiek obowiązującego przepisu prawnego.

Linki

Salto nie bierze odpowiedzialności za linki zewnętrzne, które mogą być zawarte na stronie internetowej, ponieważ nie ma nad nimi żadnej kontroli. W związku z tym, użytkownik ma dostęp do zawartości strony internetowej w ramach swojej własnej odpowiedzialność i zgodnie z obowiązującymi warunkami stosowania takich linków.

Zawartość

Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z treści i usług świadczonych przez Salto na swojej stronie internetowej, zobowiązuje się nie stosować ich do nielegalnych lub niezgodnych z prawem działań (jedynie charakter orientacyjny i nie dokładnie szczegółowe); nie powodować szkód w fizycznych i logicznych systemach Salto, u jego dostawców lub osób trzecich, nie wprowadzać lub rozprzestrzeniać w sieci żadnych wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych mogących powodować wyżej wymienione szkody.

Salto będzie ścigać nieprzestrzeganie powyższych postanowień, a także bezprawne wykorzystanie treści zawartych na swojej stronie internetowej, korzystając w tym celu ze wszystkich działań cywilnych i karnych dozwolonych przez prawo.

Korzystanie z podstrony rejestracji oprogramowania

Strona oferuje swoim klientom i dostawcom możliwość uaktualniania oprogramowania Salto do najnowszych wersji.

 • Procedura przystąpienia do rejestracji oprogramowania: Procedura przystąpienia do aktualizacji oprogramowania obejmuje 2 etapy:
  • Wniosek o rejestrację: W celu złożenia wniosku o dopuszczenie do rejestracji oprogramowania należy wypełnić formularz dostępny na stronie porzez link "Rejestracja oprogramowania", w którym trzeba wpisać swoje dane osobowe oraz numer seryjny oprogramowania zamieszczony na karcie Salto Systems. Po wypełnieniu formularza trzeba kliknąć przycisk "Register”.
  • Potwierdzenie rejestracji: Po wysłaniu wniosku, system wysyła potwierdzenie dokonanej rejestracji na adres e-mail podany przez użytkownika, w przeciągu maksymalnego okresu 72 godzin, aby umożliwić Salto sprawdzenie numeru seryjnego i aktywować procedurę aktualizacji oprogramowania. W dalszej kolejności, system wyśle drugą wiadomość na adres e-mail do użytkownika, w tym "użytkownik" i "hasło", które mają być używane do aktualizacji i pobrania oprogramowania.
 • Darmowa aktualizacja: Z zasady, co jednak nie oznacza, że te okoliczności nie mogą być w przyszłości zmienione, usługa aktualizacji oprogramowania, jest dla użytkownika bezpłatna.
 • Kody dostępu: Zarówno "Obszar rejestarcji oprogramowania" jak i "strefa dla partnerów" wymagają zastosowania "hasła”, które powinno być przechowywane przez użytkownika pod jego ścisłym nadzorem i w ścisłej tajemnicy, mając na uwadze, w związku z tym, że odpowiada on za wszelkie szkody, koszty i / lub wszelkiego rodzaju szkodliwe skutki powstałe z naruszenia tego obowiązku lub z ujawnienia hasła, a także z niewłaściwego wykorzystania tych informacji przez osoby trzecie, w związku z naruszeniem przez użytkownika obowiązku powierniczego.

  Niemniej jednak, jednostronnie i bez uprzedzenia, Salto może zmienić, anulować lub usunąć autoryzowane hasła, pod warunkiem, że Salto było świadome bezprawnego wykorzystania obu tych obszarów przez zarejestrowanego użytkownika.
 • Komunikacja i powiadomienia: Jakakolwiek komunikacja i dokonane powiadomienie zostanie uznane za skuteczne w odniesieniu do wszystkich celów, gdy jest wykonane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Salto o wszelkich zmianach w jego danych osobowych i adresu e-mail przechowywanych w bazie Salto, w celu informowania użytkownika o wszelkich wydarzeń uznanych za istotne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w sposób wyraźny, że wspomniane dane zostały dostarczone przez niego i są całkowicie prawdziwe.
 • Salto, bez wcześniejszego powiadomienia, zachowuje prawo do dokonywania wszelkich zmian w stronie internetowej, jakie uzna za konieczne, oraz może się zmieniać, usuwać lub dodawać zarówno treść, jak i świadczone usługi, a także sposób, w jaki są one wyświetlane lub poszukiwane.

  To ostrzeżenie prawne sporządzone jest, w każdym jego punkcie, według para hiszpańskiego.